შეტყობინებები

შესვლა ან რეგისტრაცია წარდგენის გასაკეთებლად.

გაგზავნის მომზადების სია

როგორც წარდგენის პროცესის ნაწილი, ავტორებს მოეთხოვებათ შეამოწმონ თავიანთი წარდგენის შესაბამისობა ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ ელემენტთან და წარდგენილები შეიძლება დაუბრუნდეს ავტორებს, რომლებიც არ იცავენ ამ სახელმძღვანელო მითითებებს.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ავტორის სახელმძღვანელო მითითებები

სტატიის  წარმოდგენის ტექნიკური პარამეტრები:

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ  ვერსიით (Microsoft Word-ის ფორმატში (.doc გაფართოებით), სტატია ქართულ ენაზე შრიფტით Sylfaen, სტატია ინგლისურ ენაზეშრიფტით Times New Roman, სხვა ენებზე უნიკოდის შრიფტებით). ფაილის სახელწოდება უნდაიყოს ავტორის გვარი, მაგალითად, akhalkatsi.doc. სტატიის მოცულობა (გამოყენებულილიტერატურის ჩამონათვალისა და სხვა ტიპის დანართების ჩათვლით) უნდა იყოს არანაკლებხუთი (10 ათასი ნიშანი)  და  არაუმეტეს 20 კომპიუტერული გვერდისა (40 ათასი ნიშანი).

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით:

სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1;

შრიფტის ზომა   11;

ოთხივე მხრიდან დატოვებული მინდორი 2,54 სმ.

სტატიის  სტრუქტურა:

გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი  ნაშრომი უნდა გაფორმდეს ამერიკის ფსიქოლოგთაასოციაციის APA ციტირების სტილით. ნაშრომი სტრუქტურირებული უნდა იყოს IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion) ფორმატის მიხედვით.

სტატიის სათაური: სტატიის სათაური წარმოდგენილი უნდა იყოს  ინგლისურ და სტატიისორიგინალ ენებზე (შრიფტის ზომა 12, გამუქებული). იწერება შუაში. ინგლისურენოვანი სათაურიფორმდება მთავრული ასოებით.  სათაური უნდა იყოს  მოკლე,  კონკრეტული (არა ზოგადი) დაასახავდეს სტატიის შინაარსს. მოერიდეთ შემოკლებებს, აბრევიატურებს, ორიენტირდითმაქსიმალურად ფართო საზოგადოებაზე.

სათაურის ზემოთ მარცხენა მხარეს უნდა მიეთითოს დარგი/ქვედარგი.

ავტორი/ავტორები: სტატიის სათაურის ქვემოთ (მარჯვენა მხარეს) ინგლისურ და  სტატიისორიგინალ ენებზე უნდა მიეთითოს ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, ORCID კოდი (თუ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, დარეგისტრირდით ვებ. მისამართზე: https://orcid.org/).

აბსტრაქტი (მოკლე შინაარსი):   ინგლისურ და სტატიის ორიგინალ ენებზე 200-250 სიტყვა(დაახლ. კომპიუტერული ნაბეჭდი ერთი გვერდი). ავტორის სურვილისამებრ დასაშვებიააბსტრაქტის წარმოდგენა მეორე უცხო ენაზე (ფრანგული, გერმანული, რუსული, იტალიური, ესპანური და . .) აბსტრაქტი  უნდა იყოს ინფორმაციული, სტატიის ძირითადი შინაარსისამსახველი, აღწერდეს კვლევის მიზანს, აჯამებდეს კვლევის ძირითად შედეგებს დაწარმოაჩენდეს მის თეორიულ და პრაქტიკულ მნიშვნელობას. უნდა იყოს სტრუქტურირებული, . . მისდევდეს სტატიის აგების ლოგიკას. აბსტრაქტი გამოყოფილია ცალკე სტატიისგან. ამიტომ, მითითებები თავიდან უნდა იქნეს აცილებული;

აბსტრაქტში კატეგორიულად უნდა ავიცილოთ თავიდან ზოგადი, არაფრის მთქმელი სიტყვები, რაც მხოლოდ ზრდის ტექსტის მოცულობას, მაგრამ ხელს არ უწყობს სტატიის შინაარსის გახსნას. მოკლედ,  უნდა იყოს არსებითად ორიგინალური. საჭიროა მოკლე და ფაქტობრივი აბსტრაქტი.

საკვანძო სიტყვები/key words: სტატიას თან უნდა ახლდეს სწორად შერჩეული საკვანძოსიტყვები (5-8). გამოიყენეთ მხოლოდ მიღებული შემოკლებები;

სტატიის შესავალი/Introduction: გამოკვეთილი უნდა იყოს: პრობლემის არსი; თქვენი მიზნები; როგორია თქვენი ჰიპოტეზა; თქვენი ნაშრომის მნიშვნელობა; რა იყო გაკეთებული ადრე(ლიტერატურის მიმოხილვა, გამოყავით რამდენიმე ყველაზე საინტერესო და ორიგინალურინაშრომი, მათ  შორის უკანასკნელი გამოცემები; რეკომენდირებული არ არის დიდი რაოდენობადამოწმებული ლიტერატურისა, რომელსაც კავშირი არა აქვს თემასთან, ან არამიზნობრივიჩანართები საკუთარ მიღწევებზე); რა შედეგებს მიაღწიეთ. წარმოდგენილი უნდა იყოსლაკონურად;

მეთოდები/Methods: სტატია უნდა იყოს მეთოდოლოგიურად სწორად აგებული, ანუ უნდა ჩანდესკვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება. აღწერეთ როგორ შეისწავლეთ დასმულისაკითხი: მოიყვანეთ ვრცელი ინფორმაცია; 

შედეგები/Results: შედეგები უნდა იყოს ნათელი და მოკლე. დაალაგეთ ეს პარაგრაფიჰიპოთეზების/თეზისების მიხედვით.  მონაცემების გასაზოგადებლად გამოიყენეთ გასაგებიილუსტრაციები (დიაგრამები, ცხრილები, სურათები და სხვ). ილუსტრაციები და ტექსტი არ უნდაიმეორებდეს ერთმანეთს. ილუსტრაციების დასახელებებს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელიმნიშვნელობა. მოწოდებული მასალა უნდა წარმოდგეს ინტერპრეტირებულად: მკითხველებიხშირად უყურებენ ჯერ ილუსტრაციებს შემდეგ კითხულობენ. ამიტომ, ილუსტრაციები უნდა იყოსგასაგები და ინფორმაციული;

მსჯელობა/Discussion: ამ პარაგრაფში წარმოჩენილი უნდა იყოს   ნაშრომის შედეგებისმნიშვნელობა და არ იმეორებდეს მათ.  თავი აარიდეთ ვრცელ ციტატებსა და გამოქვეყნებულილიტერატურის მიმოხილვას. გამოკვეთეთ რას ნიშნავს თქვენი შედეგები (რა მნიშვნელობა აქვთმათ). მსჯელობა უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, იგი უნდა შეესაბამებოდეს  შედეგებს. არ ღირს იმნაშრომების იგნორირება, რომელთა შედეგები ეწინააღმდეგება თქვენსას გამართეთ მათთანდისკუსია და დაარწმუნეთ მკითხველი თქვენს სისწორეში. განიხილეთ თქვენი შედეგების შინაარსი, შეადარეთ თქვენი შედეგები მანამდე არსებულ კვლევებს.

დასკვნები: ამ პარაგრაფში  წარმოდგენილ უნდა იქნეს  ნაშრომის მთავარი დასკვნები.გამოყენებული ლიტერატურა: დასახელებული ლიტერატურა და წყაროები ლაგდებაანბანთრიგზე.

მადლიერება: სტატიის ბოლოს, ცალკე პარაგრაფში, შენიშვნებამდე, მადლიერება გამოხატეთყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომლებიც დაგეხმარნენ კვლევისას. ეს პარაგრაფი არ მიუთითოთსქოლიოს სახით სათაურთან ან სხვაგვარად.

სქოლიო: შეეცადეთ, ხშირად არ გამოიყენოთ სქოლიო. თუ რაიმე მნიშვნელოვანია, ის ტექსტშიჩაწერეთ, სხვა შემთხვევაში გამორიცხეთ. სქოლიო დანომრეთ არაბული ციფრებითთანმიმდევრულად ტექსტის დამუშავების პროგრამების საშუალებით. სხვა შემთხვევაშიშეძლება მიუთითოთ ვარსკვლავის ნიშანი(*), ხოლო შენიშვნა გამოიტანოთ იმავე გვერდზეტექსტის ბოლოს.

ლიტერატურის დამოწმების წესი

გამოსაქვეყნებელ სტატიებში ციტირება და ბიბლიოგრაფია გაფორმებული უნდა იყოს APA სტილის მიხედვით. ავტორებმა უნდა გამოიყენონ Microsoft Word-ის ბიბლიოგრაფიის ხელსაწყო(REFERENCES), ან ბიბლიოგრაფიის მენეჯმენტის პროგრამები (მაგ. Mendeley, Zotero, RefMan, Endnote, JabRef).

მითითების  სტილი:   გამოკვლევისა და წყაროს მითითება ხდება სტატიის შიგნით:   მრგვალფრჩხილებში უნდა მოთავსდეს ინდექსი, სადაც მიეთითება ციტირებული ტექსტის ავტორისგვარი ორიგინალის ენაზე (სახელის ინიციალი არ არის სჭირო), ტექსტის გამოქვეყნების წელი, შემდეგ ორწერტილი და შესაბამისი გვერდი. მაგ.: (თაყაიშვილი, 1920: 23).

გაითვალისწინეთ, რომ ყველა წერილობითი მასალა, რომელიც მითითებულია ტექსტის შიგნით, ასევე შეტანილი უნდა იყოს გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალშიც და პირიქით. გამოუქვეყნებელი მასალა და პირადი კავშირები გზით მიღებული ინფორმაცია  არ არისრეკომენდირებული იყოს ლიტერატურის  ჩამონათვალში, მაგრამ შეიძლება აღნიშნული იყოსტექსტში. თუ  ეს მასალები მითითებულია ლიტერატურის ჩამონათვალში, მაშინ ის უნდააკმაყოფილებდეს ჟურნალში მასალის  მითითების სტანდარტულ სტილს. გამოუქვეყნებელგამოკვლევის  დასახელების ბოლოს დარტული სიტყვა - „ბეჭდვაში ნიშნავს, რომ ნაშრომიგამოსაქვეყნებლად მიღებულია.

გამოყენებული ლიტერატურის და წყაროების მითითება ტექსტის შიგნით დაგამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში :

სტატიას ბოლოს ერთვის  გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი, რომელიც ლაგდებაანბანთრიგზე.  არაქართულენოვანი ლიტერატურა და წყაროები,  სადაც გამოყენებულიალათინური შრიფტი (მაგ. ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული), მიეთითება  ორიგინალისენაზე. გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები, სადაც არ არის გამოყენებული ლათინურიშრიფტი (მაგ. ქართული, სომხური), წარმოდგენილ უნდა იქნას როგორც ტრანსლიტირებულიფორმით, ისე - ორიგინალის ენაზე. ქართული ლიტერატურის და წყაროების ტრანსლიტირებაუნდა განხორციელდეს რომანიზაციის ქართული ეროვნული სისტემის მოდელზე(იხ. www.google.com – ამ დასათაურებით). ტრანსლიტერაციის შრიფტი შეგიძლიათგააინსტალიროთ კომპიუტერში, ან ქართული ტექსტის ტრანსლიტირება განახორციელოთპროგრამულად (მაგ., https://translit.net/ge/http://ge.translit.cc/). ტრანსლიტირებული ფორმა ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს  ორიგინალს. ამავე დროს წერტილები და მძიმეები უნდა დაისვას ქვემოთ მოცემული კონკრეტული მაგალითების მიხედვით.

ინდექსის ფორმა   განისაზღვრება  გარკვეული  წესით. ქვემოთ მოგვაქვს კონკრეტული მაგალითები.

      ზოგადი სავალდებულო წესი: თუ მონოგრაფიას ვიმოწმებთ, მაშინ ლიტერატურის ჩამონათვალში დახრილად (კურსივით) ვბეჭდავთ მის სათაურს; თუ სტატიას ვიმოწმებთ,   დახრილად (კურსივით) ვბეჭდავთ ჟურნალის, კრებულის ან გაზეთის სახელწოდებას, შესაბამისად, აღარაა საჭირო მითითება „ჟურნალი“, „კრებული“, „გაზეთი“.

  1.წიგნი  ერთი  ავტორით –

ა). მითითება ტექსტის შიგნით:

კეკელიძე, 1987: 45

იმავე ავტორის იგივე ნაშრომი ლიტერატურის ჩამონათვალში:

k'ek'elidze, k'. (1987). dzveli kartuli lit'erat'uris ist'oria (V-XVIII ss.). tbilisi: gamomtsemloba „metsniereba“ (კეკელიძე, . (1987). ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია (V-XVIII სს.). თბილისი: გამომცემლობა მეცნიერება).

ბ). მითითება ტექსტის შიგნით

Успенский, 2001: 45

იმავე ავტორის იგივე ნაშრომი  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

  Успенский, Ф. (2001). История Византийской Империи. т. 2. М.: изд. «Наука».

გ). მითითება ტექსტის შიგნით

Sayse, 1882: 56 

იმავე ავტორის იგივე ნაშრომი  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

  Sayse, A. H. (1882). The Cuneiform Inscriptions of Van. part 7. JRAS 14.

 დ). ერთი ავტორის  ერთსა და იმავე  წელს  გამოცემული  რამდენიმე  წიგნი-

 k'ak'abadze, s. (1921)a. dasavlet sakartvelos saek'lesio sabutebi. ts'. 1. t'p. (კაკაბაძე, . (1921). დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. . 1. ტფ.).

  k'ak'abadze, s. (1921)b. dasavlet sakartvelos saek'lesio sabutebi. ts'. 2. t'p. (კაკაბაძე, . (1921). დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. . 2. ტფ.).

ე).  წიგნი  ორი  ავტორით –

მითითება ტექსტის შიგნით

მეფისაშვილი,   თუმანიშვილი,  1989; 120

იმავე ავტორების იგივე ნაშრომი გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში:

mepisashvili, r.  tumanishvili, d. (1989). banas t'adzari. tb.: gamomtsemloba „merani“ (მეფისაშვილი, .  თუმანიშვილი, . (1989). ბანას ტაძარი. თბ.: გამომცემლობა მერანი).

ვ). წიგნი  ორზე მეტი  ავტორით –

ქორიძე და სხვები, 2000: 45

იგივე ნაშრომი  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

koridze, n. akhvlediani g. giorgadze d. dvali, r. (2000). sakartvelo gardamaval khanashi. tbilisi: gamomtsemloba “evrik’a”). (ქორიძე, ნ. ახვლედიანი, გ. გიორგაძე, დ. დვალი რ. (2000). საქართველო გარდამავალ ხანაში. თბ.: გამომცემლობა „ევრიკა“).

ზ). წიგნი ავტორის გარეშე,  რომელსაც ჰყავს შემდგენელი ან რედაქტორი -  

 მითითება ტექსტის შიგნით

ქრონიკები, 1897: 48

იგივე წიგნი  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

kronik'ebi da skhva masala sakartvelos ist'oriisa da mts'erlobisa. (1897).  shek'rebili,     kronologiurad dats'qobili da akhsnili t. zhordanias mier. ts'. 2. t'p. (ქრონიკები და სხვა    მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა. (1897). შეკრებილი,    ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი . ჟორდანიას მიერ. . 2.   ტფ.).

ზემოთ მოყვანილ (1: ა, ბ, გ, დ, ე, ვ, ზ)  შემთხვევებში დახრილად იბეჭდება წიგნის სათაური.

..........................................................................................................................................................................................

 

2. სტატია  ჟურნალიდან-

ა). მითითება ტექსტის შიგნით

ჯაველიძე, 2020: 21

იგივე  სტატია  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

Javelidze, n. (2020). K’at’olik’uri simboloebi XIII s. kartvel mepeta monetebze. matsne. Ist’oriis, arkeologiis, etnologiisa da khelovnebis ist’oriis seria. № 2. tbilisi.

(ჯაველიძე, . (2020). კათოლიკური სიმბოლო XIII . ქართველ მეფეთა მონეტებზე. მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. № 2. თბ.).

ბ). სტატია პერიოდული გამოცემიდან-

მითითება ტექსტის შიგნით

შანიძე, 1962: 67

იგივე  სტატია  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

shanidze, ak'. (1962). basili ezosmodzghvris ist'oriuli tkhzulebis erti sherqvnili adgilis gamartvisatvis. tbilisis sakhelmts'ipo universit'et'is shromebi. t'. 99. (შანიძე, აკ. (1962). ბასილი ეზოსმოძღვრის ისტორიულითხზულების ერთი შერყვნილი ადგილისგამართვისათვის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. . 99.)

გ). სტატია კრებულიდან-

მითითება ტექსტის შიგნით

მუსხელიშვილი, 2019: 110

იგივე  სტატია  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

muskhelishvili, d. (2019). kartveli erisa  da skhelmtsipo t’erit’oriis chamoqalibebis problemisatvis. Sametsniero k’rebuli midzghvnili roin metrevelis 80 tslistavisadmi. tbilisi: gamomtsemloba “artanuji”. (მუსხელიშვილი, . (2019). ქართველი ერისა და სახხელმწიფო ტერიტორიის ჩამოყალიბების პრობლემისათვის. ისტორიანი. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი როინ მეტრეველის დაბადების 80 წლისთავისადმი. თბ.: გამომცემლობა არტანუჯი).

ზემოთ მოყვანილ (2: ა, ბ, გ)  შემთხვევებში დახრილად იწერება ჟურნალის, პერიოდული გამოცემის ან კრებულის  სახელწოდება.

..........................................................................................................................................................................................

3. სტატია გაზეთიდან-

ა). მითითება ტექსტის შიგნით

გურგენიძე, 1999: 8

იგივე  სტატია  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

gurgenidze, d. (1999). brdzola gadarchenistvis. iberia-spekt’ri. № 5. tbilisi. (გურგენიძე, . (1999). ბრძოლაგადარჩენისთვის. იბერია-სექტრი. № 5. თბ.)

ბ). საგაზეთო  სტატია  ავტორისა  და  სათაურის გარეშე –

მითითება ტექსტის შიგნით

გაზეთი ივერია. 1897: 2

იგივე  სტატია  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

gazeti „iveria“(1897). №2, t'pilisi (გაზეთი ივერია. (1897). №2, ტფილისი).

ორივე შემთხვევაში დახრილად იწერება გაზეთის სახელწოდება.

.................................................................................................................................................................................

4. საენციკლოპედიო ან  ქრესტომათიული სტატია –

shoshiashvili, n. (1975). abuserisdzeni.  kartuli sabtchota entsik’lopedia. t'. 1, tb. (შოშიაშვილი, . (1975). აბუსერისძენი.  ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. . 1, თბ.).

Силогава, В. (2001). Анисская Эпархия. Правослвная Энциклопедия. т. II. М.

დახრილად იბეჭდება ენციკლოპედიის სახელწოდება.

...........................................................................................................................................................................

5. ისტორიული წყაროები –

). ქართლის ცხოვრების თხზულებები

მითითება ტექსტის შიგნით

ლეონტი მროველი, 2008: 50

ან

ბასილი ეზოსმოძღვარი. 1959: 80

იგივე   წყარო  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

Leonti mroveli. (2008). tskhoreba kartvelta mepeta da pirveltaganta mamata da natesavta. kartlis tskhovreba.Mtavari redakt’ori r. Met’reveli. tbilisi: gamomtsemloba “meridian”. “artanuji”. (ლეონტი მროველი. (2008).ცხორება ქართველთა მეფეთა და პირველთაგანთა მამათა და ნათესავთა. ქართლისცხოვრება. მთავარი რედაქტორი . მეტრეველი. თბ.: გამომცემლობა მერიდიანი. არტანუჯი).

basili ezosmodzghvari. (1959). tskhovreba mepet-mepisa tamarisi. kartlis tskhovreba. t'. II. t'ekst'i dadgenili qvela dziritadi khelnats'eris mikhedvit s. qaukhchishvilis mier. tb.: gamomtsemloba „sabtchota sakartvelo“. (ბასილიეზოსმოძღვარი. (1959). ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი. ქართლის ცხოვრება. . II. ტექსტიდადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით . ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ.: გამომცემლობა საბჭოთა საქართველო.).

). ქართლის ცხოვრების ანონიმური თხზულება -

მითითება ტექსტის შიგნით

ცხორებაჲ მეფეთ-მფისა დავითისი, 2008: 105

იგივე   წყარო  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

 

tskhorebai mepet-mepisa davitisi. (2008). kartlis tskhovreba. Mtavari redakt’ori r. Met’reveli. tbilisi: gamomtsemloba “meridian”. “artanuji”. (ცხორებაჲ მეფეთ-მფისა დავითისი. (2008). ქართლისცხოვრება. მთავარი რედაქტორი . მეტრეველი. თბ.: გამომცემლობა მერიდიანი. არტანუჯი).

ორივე (5: ა, ბ) შემთვევაში დახრილად იწერება კრებულის  სახელწოდება(ქართლის ცხოვრება).

). ქართლის ცხოვრების  თხზულების ცალკე გამოცემა

მითითება ტექსტის შიგნით

ჟამთააღმწერელი, 1987: 45 

იგივე   თხზულება  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

zhamtaaghmts'ereli. (1987). asts'lovani mat'iane. t'ekst'i gamosatsemad moamzada,shesavali, shenishvnebi, leksik’oni da sadzieblebi daurto r. k'ik'nadzem. tb.: gamomtsemloba „metsniereba“. (ჟამთააღმწერელი. (1987). ასწლოვანი მატიანე. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, შენიშვნები, ლექსიკონი დასაძიებლები დაურთო . კიკნაძემ. თბ.: გამომცემლობა მეცნიერება).

დახრილად იწერება წყაროს სათაური.

6. თხზულება ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების სერიიდან-

ა). მითითება ტექსტის შიგნით:

იოვანე საბანის-ძე, 1963: 67

იგივე   თხზულება  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

Iovane sabanis-dze. (1963). ts’amebai  ts’midisa da net’arisa mots’amisa qrist’eisisa haboisi, romeli ets’ama kartls shina kalaksa t’philiss, khelita sark’onoztaita, gamotkumuli iovane dzisa sabanisi brdzanebita krist’eis mier samoel kartlisa k’atalik’ozisaita. dzveli kartuli agiographiuli lit’erat’uris dzeglebi. t. I. (V-X ss.). dasabetchdad moamzades i. abuladzem, n. atanelishvilma, n. goguadzem, l. kajaiam, ts. Kurtsik’idzem, ts. Tchank’ievma da ts. jghamaiam i. abuladzis  khelmdzghvanelobita da redaktsiit. (იოანე საბანის-ძე. (1963). წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისამოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოისი, რომელი ეწამა ქართლს შინა ქალაქსა ტფილისს, ჴელითა სარკინოზთაჲთა, გამოთქუმული იოვანე ძისა საბანისი ბრძანებითა  ქრისტჱსმიერ სამოელ ქართლისა კათალიკოზისაჲთა. ძველი ქართული აგიოგრაფიულილიტერატურის ძეგლები. . I. (V-X სს.). დასაბეჭდად მოამზადეს . აბულაძემ, . ათანელიშვილმა, . გოგუაძემ, . ქაჯაიამ, . ქურციკიძემ, . ჭანკიევმა და . ჯღამაიამ . აბულაძისხელმძღვანელობითა და რედაქციით. თბ.).

დახრილად იწერება თხზულების სათაური.

ბ). ანონიმური თხზულება ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლებისსერიიდან

მითითება ტექსტის შიგნით:

მარტვილობაჲ ევსტათი მცხეთელისაჲ, 1963: 31

იგივე   თხზულება  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

Mart’vilobai evst’atati mtskhetelisai. (1963). Mart’vilobai da mokalakobai  evstat’ati mtskhet’elisai. dzveli kartuli agiographiuli lit’erat’uris dzeglebi. t. I. (V-X ss.). dasabetchdad moamzades i. abuladzem, n. atanelishvilma, n. goguadzem, l. kajaiam, ts. kurtsikidzem, ts. Tchank’ievma da ts. jghamaiam i. abuladzis  khelmdzghvanelobita da redaktsiit. tbilisi. (მარტვილობაჲ ევსტათი მცხეთელისაჲ. (1963). მარტვილობაჲ და მოქალაქობაჲევსტათი მცხეთელისაჲ. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები. . I. (V-X სს.). დასაბეჭდად მოამზადეს . აბულაძემ, . ათანელიშვილმა, . გოგუაძემ, . ქაჯაიამ, . ქურციკიძემ, . ჭანკიევმა და . ჯღამაიამ . აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით. თბ.).

დახრილად იწერება წიგნის სათაური.

7. თხზულება სერიიდან „გეორგიკა“-

მითითება ტესტის შიგნით

თეოდოსი განგრელი, 1940: 40

იგივე ავტორი ლიტერატურის ჩამონათვალში:

teodosi gangreli. (1940). georgik’a. bizant’ieli mwerlebis cnobebi saqrtvelos shesakheb. tsigni IV. nak’veti I. berdznuli tekst’i kartuli targmaniturt gamostsa da ganmart’ebebi daurto s. qaukhchishvilma. tbilisi. (თეოდოსი განგრელი. (1940). გეორგიკა. ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ.წიგნი IV.  ნაკვეთი I. ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და განმარტებები დაურთო ს. ყაუხჩიშვილმა. თბ.)

დახრილად იწერება წიგნის სათაური.

8). ხელნაწერთა აღწერილობა –

მითითება ტექსტის შიგნით

A ფონდის აღწერილობა, 1973: 230  

იგივე   წიგნი  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

A pondis aghts'eriloba. (1973).  kartul khelnats'erta aghts'eriloba. qopili saek'lesio muzeumis (A) k'olektsiis. sheadgines da dasabetchdad moamzades t. bregadzem,ts. Kakhabrishvilma, t. Mgaloblishvilma, m. Kavtariam, l. Kutateladzem da i.jghamadzem el. met'revelis redaktsiit. t. II. tb. (A ფონდის აღწერილობა. (1973).  ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციის. შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: . ბრეგაძემ, . კახაბრიშვილმა, . მგალობლიშვილმა, . ქავთარიამ, . ქუთათელაძემ და . ჯღამაძემ.  ელ. მეტრეველის რედაქციით. . II. თბ.).

დახრილად იწერება წიგნის  სახელწოდება.

9. გამოქვეყნებული ისტორიული საბუთი -

ა). იმ შემთხვევაში, თუ გამომცემელი ერთია: მითითება ტექსტის შიგნით

დოლიძე, 1970: 57  

იგივე   თხზულება  ლიტერატურის ჩამონათვალში:

ჯერ ტრანსლიტერაცია და შემდეგ: (დოლიძე, . (1970). ქართული სამართლის ძეგლები. საეკლესიო საკანონმდებლო ძეგლები (XI-XIX სს.). . III. ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები დასაძიებლები დაურთო  . დოლიძემ.  თბ.).

ბ). იმ შემთხვევაში, თუ გამომცემელი ორზე მეტია: მითითება ტექსტის შიგნით

ენუქიძე და სხვები, 1984: 47

იგივე    წიგნი ლიტერატურის ჩამონათვალში:

ჯერ ტრანსლიტერაცია და შემდეგ: (ენუქიძე, თ. და სხვები (1984). ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი.I. შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს თ. ენუქიძემ, ვ. სილოგავამ,  ნ. შოშიაშვილმა. თბ.).

ორივე (9: ა, ბ) შემთხვევაში დახრილად იწერება წიგნის სათაური.

10. საარქივო მასალა-

სტატიის შიგნით

ფონდი 210: 50

ლიტერატურის ჩამონათვალში

ფონდი 210. საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი. ფონდი 210. აღწერა 3. საქმე 14.

11. ციფრული წიგნის დასამოწმებლად იხელმძღვანელეთ ნაბეჭდი წიგნის მითითებისთვისარსებული წესებით. სტანდარტული ელემენტების გარდა ბიბლიოგრაფიაში ინტერნეტშიგანთავსებული წიგნებისთვის მიუთითეთ URL მისამართი და წვდომის თარიღი. გაითვალისწინეთ, რომ მხოლოდ URL მისამართი არ არის საკმარისი; დაურთეთ მაქსიმალურიინფორმაცია გამოცემის შესახებ, რათა მკითხველს შეეძლოს წყაროს მოძებნა იმ შემთხვევაშიცკი, თუ URL მისამართი შეიცვლება. თუ გვერდის ნომრები არ არის აღნიშნული, ციტირებულიმონაკვეთის ადგილმდებარეობა მიუთითეთ აღწერილობითად, მაგ. წამძღვარებულიქვესათაურით.

.:  სახელი გვარი, წელი, სათაური, გამოცემის ნომერი (გამოცემის ადგილი: გამომცემელი,), ქვესათაურის ქვესათაური ქვეშ, URL მისამართი (წვდომის თარიღი).

 Julian Samora and Patricia Vandel Simon. (2000).  A History of the Mexican-American People, rev. ed. (East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University), under “Civil War in mexico,”http://www.jsri.msu.edu/museum/ pubs/MexAmHist/ chapter14.html#six (19.12.2005).

.: გვარი, სახელი. სათაური. გამოცემის ნომერი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი. URL მისამართი (წვდომის თარიღი).

Samora Julian and Patricia Vandel Simon. (2000). A History of the Mexican-American People.Rev. ed. East Lansing, MI - Julian Samora Research Institute, Michigan State University..http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005).

სხვა ელექტრონულ ფორმატში გამოქვეყნებული (მაგ.: CD-ROM, Microsoft Reader e-book) წიგნებისმითითებისას მიუთითეთ წიგნის ფორმატიც.

.:  სახელი გვარი,წელი, სათაური (გამოცემის ადგილი: გამომცემელი,), წიგნის ფორმატი.

Thomas H. Davenport and John C. Beck. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business (Cambridge, MA - Harvard Business Scholl Press). TK3 Reader e-book.

.: გვარი, სახელი. სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი. წიგნის ფორმატი.

Hellman, Hal. (2004). Great Feuds in Technology - Ten of the Liveliest Disputes Ever. New York: John Wiley.  Rocket e-book.

შესაძლებელია ინტერნეტ წყაროები  შევიდეს ლიტერატურისა და წყაროების საერთოჩამონათვალში ან გაკეთდეს ცალკე ჩამონათვალი  (მაგალითად, ლიტერატურისა და წყაროთაჩამონათვალის შემდეგ).

ილუსტრაციების წარმოდგენის ინსტრუქცია

ილუსტრაციები (სქემები, დიაგრამები, ცხრილები, სურათები, რუკები, ავტოგრაფიული ჩანახატებიდა სხვ.) წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექსტში ჩასმული ან ცალკე ფაილის სახით.

ილუსტრაციები უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ფორმატში:

EPS (ან PDF): დიაგრამები, ცხრილები და სქემები, ყველა გამოყენებული ფონტით;

TIFF (ან JPEG): ფერადი და შავ-თეთრი ფოტოსურათი, რუკები,  გაფართოება მინიმუმ 300     dpi;

TIFF (ან JPEG): შავ-თეთრი გრაფიკული ნახატი, ავტოგრაფიული ჩანახატი,  გაფართოება მინიმუმ1000 dpi;

TIFF (ან JPEG): კომბინირებული (ფერადი და შავ-თეთრი) სურათი, გაფართოება მინიმუმ 500 dpi.

ტექსტში გამოყენებული ილუსტრაციები თანმიმდევრულად დანომრეთ. თითოეულ ილუსტრაციასუნდა ჰქონდეს წარწერა. წარწერები დაწერეთ ცალკე და არა ილუსტრაციაზე. წარწერა უნდაშეიცავდეს სათაურს და მოკლე აღწერას. გააკეთეთ მოკლე წარწერა, მაგრამ განმარტეთ ყველაგამოყენებული სიმბოლო და აბრევიატურა. თავი აარიდეთ ვერტიკალურ მწკრივებს;

ილუსტრაციებზე წარწერისათვის გამოიყენეთ შემდეგი შრიფტები: სტატიის ქართულვერსიისათვის Sylfaen;    ინგლისური ვერსიისათვის Times New Roman; სტატიის სხვა ენაზეწარმოდგენის შემთხვევაში უნიკოდის შრიფტები. შრიფტის ზომა უნდა იყოს არანაკლებ 9. ილუსტრაციების წარწერები შესაძლებელია იყოს დახრილი შრიფტით;

შესაძლებელია ილუსტრაციები ტექსტში მხოლოდ დაინომროს, ხოლო გამოყენებულილიტერატურის შემდეგ დაერთოს ჩამონათვალი შესაბამისი განმარტებებით;

თუ ილუსტრაციები (სქემები, დიაგრამები, ცხრილები, სურათები, რუკები, ავტოგრაფულიჩანახატები და სხვ.) დასკანერებულია წიგნიდან, უნდა მიეთითოს წიგნის სრული დასახელება. ასევე, თუ ილუსტრაცია გადმოღებულია ინტერნეტიდან, უნდა მიეთითოს სრულყოფილად, როგორც ეს მინიშნებულია ლიტერატურის დამოწმების წესში. ასეთ შემთხვევაში ილუსტრაციისხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნილ ფორმატს;

ტექსტში ჩართული ილუსტრაცია არ შეიძლება გაყოფილი იყოს გვერდიდან გვერდზეგადასვლისას;

ცალკე ფაილად წარმოდგენილი ილუსტრაციის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატს;

ილუსტრაციების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10-.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ტექსტში ზომა-წონის ერთეულები წარმოდგენილი უნდა იყოს სი სისტემით(ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა, ან შემოკლებით სი - ფრანგ. Système international d'unités, SI). წყაროში სხვა ზომა-წონის ერთეულის დასახელების შემთხვევაში, იქვე, მრგვალ ფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა მიეთითოს   სი სისტემის შესაბამისი ზომა-წონის ერთეული.
წელთაღრიცხვისათვის უნდა გამოიყენოთ გრიგორიანული სტილი. წყაროებში სხვაკალენდარული სისტემების თარიღების დასახელების შემთხვევაში, მრგვალფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა მიეთითოს   გრიგორიანული კალენდრის შესაბამისითარიღი. ქრისტეს შობამდე მოვლენების დათარიღებისათვის უნდა გამოიყენოთპეტავიუსის სისტემა ნულოვანი წლის გარეშე (მაგ.: ძველი წელთაღრიცხვით; ჩვენსწელთაღრიცხვამდე; ქრისტემდე).

Articles

Section default policy

კონფიდენციალურობის განცხადება

ელექტრონული ფოსტის სახელები და მისამართები, რომლებსაც შეიტანთ ამ საიტზე, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ ჟურნალის საჭიროებისათვის და არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისათვის, ან არ გადაეცემა სხვა პირებისა და ორგანიზაციებს.