ნ. ჯაველიძე, აფხაზეთი და აფხაზნი (ორ ნაკვეთად), რედაქტორი აკად. რ. მეტრეველი, თბილისი, 2016

ავტორები

  • გონელი არახამია საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, თბილისი, საქართველო https://orcid.org/0000-0003-4892-714X

რეზიუმე

სტატია ეძღვნება პროფ. ნ.ჯაველიძის მონოგრაფიაში წყაროს შესწავლის ასპექტების განხილვას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ავტორი იყენებს კვლევით პრობლემასთან დაკავშირებული მრავალი მრავალენოვანი წერილობითი წყაროს ანალიზის სანდო და ეფექტურ მეთოდებს, რაც საფუძვლიანს ხდის მის მსჯელობას აფხაზების საკითხებსა და მათ ისტორიაზე.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2023-01-09

მიმდინარე

განყოფილება

მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია